【南吕】骂玉郎过感皇恩采茶歌原文,翻译,赏析_拼音版_作者曾瑞 

【南吕】骂玉郎过感皇恩采茶歌

作者:曾瑞 朝代:元代
【南吕】骂玉郎过感皇恩采茶歌原文
四时闺怨花飞春去愁偏甚,情缘恶梦难禁,分钗破监别离谶。泪满襟,鸾拆衾,鸳分枕。弦断瑶琴,髻坠琼簪,玉消香,裙退锦,钏憁金。郎欢娱未审,妾烦恼特深。慵针指,懒梳掠,倦登临。

闷相侵,恨相寻,闲愁闲闷绿成阴。念想逐宵浑废寝,相思无日不伤心。纱厨烟淡波纹簟,惊午梦恨厌厌,别离情绪难绝念。闷转添,恨转添,愁无厌。

问卜求签,有苦无甜。痛无心,调锦瑟,对妆奁。泪淹残杏脸,愁压损眉尖。欢娱俭,愁检束,闷拘钳。近雕檐,簌朱帘,困人天气扇慵拈。云髻蓬松愁病染,缃裙宽掩舞腰纤。斜阳万点昏鸦乱,闲楼阁映林峦,漫天愁闷为奴伴。眉黛攒,秋水漫,柔肠断。

刀搅锥剜,情苦心酸。晚帘栊,笼双凤,锁孤鸾。病身属恨管,暮景序愁端。云初判,月正圆,夜漫漫。景难观,闷难搬,流苏空掩枕衾宽。暗想有缘添恨满,料应无梦继情欢。同云黯黯冰花放,梅扑簌絮颠狂,严凝寒透红绡帐。情感伤,难抵当,愁魔障。

风竹敲窗。雪月侵廊。暮寒生,欢梦少,漏声长。漫魂劳意攘,空腹热肠荒。何曾忘,愁万缕,泪千行。掩空堂,锁余香,消疏景物助凄凉。梅竹无言成闷赏,心情怀恨入愁乡。

渔父

长天远水秋光淡,天连水影相涵,澄波万顷渔舟泛。月满潭,鱼满篮,船着缆。

紫蟹黄柑,白洒红蚶。醉魂酣,杯量减,酒空坛。赖江湖壮胆,仗鱼鳖供馋。睚时暂,同苦甘,共妻男。暮云昙,晓山岚,六合为我一茅庵。富贵荣华难强揽,衣食饱暖更无贪。

风情

酸丁词客人多儳,歌白苎泪青衫,风流歇豁着坑陷。冷句儿詀,好话儿□鸟,踏科儿钐。风月贪婪,云雨尴九咸。你妆憨,咱□淹。影羞惭,惜花心旋减,噀玉口牢缄。情绝滥,意莫贪,眼休馋。出深潭,上高岩,方知色界海中淹。美女花娇休去览,老婆禅奥莫来参。

惜花春起早

春鸡梦断云屏夜,银烛短篆烟斜,朱帘卷起梨花月。酒晕颊,人乍怯,风儿劣。

绿映红遮,似锦障周折。金沙软睡鸳鸯,杨柳晴啼杜宇,牡丹暖宿胡蝶。花枝蹀躞,花影重叠。木香洞薰兰麝,茶蘼架飘玉雪,苍苔径绣纹缬。秋千外月儿斜,西楼畔鸟声歇,海棠丝穿透露珠儿踅。宿酒禁持人困也,东风寒似夜来些。

闺情

才郎远送秋江岸,斟别酒唱阳关,临岐无语空长叹。酒已阑,曲未残,人初散。

月缺化残,枕剩衾寒。脸消香,眉蹙黛,髻松鬟。心长怀去后,信不寄平安。拆鸾凤,分莺燕,杳鱼雁。对遥山,倚阑干,当时无计锁雕鞍。去后思量悔应晚,别时容易见时难。

闺中闻杜鹃

无情杜宇闲淘气,头直上耳根底,声声聒得人心碎。你怎知,我就里,愁无际。

帘幕低垂,重门深闭。曲阑边,雕檐外,画楼西。把春酲唤起,将晓梦惊回。无明夜,闲聒噪,厮禁持。我几曾离,这绣罗帏,没来由劝我道不如归。狂客江南正道迷,这声儿好去对俺那人啼。

【南吕】骂玉郎过感皇恩采茶歌拼音解读
sì shí guī yuàn

chūn

huā fēi chūn qù chóu piān shèn ,qíng yuán è mèng nán jìn ,fèn chāi pò jiān bié lí chèn 。lèi mǎn jīn ,luán chāi qīn ,yuān fèn zhěn 。xián duàn yáo qín ,jì zhuì qióng zān ,yù xiāo xiāng ,qún tuì jǐn ,chuàn còng jīn 。láng huān yú wèi shěn ,qiè fán nǎo tè shēn 。yōng zhēn zhǐ ,lǎn shū luě ,juàn dēng lín 。

mèn xiàng qīn ,hèn xiàng xún ,xián chóu xián mèn lǜ chéng yīn 。niàn xiǎng zhú xiāo hún fèi qǐn ,xiàng sī wú rì bú shāng xīn 。

xià

shā chú yān dàn bō wén diàn ,jīng wǔ mèng hèn yàn yàn ,bié lí qíng xù nán jué niàn 。mèn zhuǎn tiān ,hèn zhuǎn tiān ,chóu wú yàn 。

wèn bo qiú qiān ,yǒu kǔ wú tián 。tòng wú xīn ,diào jǐn sè ,duì zhuāng lián 。lèi yān cán xìng liǎn ,chóu yā sǔn méi jiān 。huān yú jiǎn ,chóu jiǎn shù ,mèn jū qián 。jìn diāo yán ,sù zhū lián ,kùn rén tiān qì shàn yōng niān 。yún jì péng sōng chóu bìng rǎn ,xiāng qún kuān yǎn wǔ yāo xiān 。

qiū

xié yáng wàn diǎn hūn yā luàn ,xián lóu gé yìng lín luán ,màn tiān chóu mèn wéi nú bàn 。méi dài zǎn ,qiū shuǐ màn ,róu cháng duàn 。

dāo jiǎo zhuī wān ,qíng kǔ xīn suān 。wǎn lián lóng ,lóng shuāng fèng ,suǒ gū luán 。bìng shēn shǔ hèn guǎn ,mù jǐng xù chóu duān 。yún chū pàn ,yuè zhèng yuán ,yè màn màn 。jǐng nán guān ,mèn nán bān ,liú sū kōng yǎn zhěn qīn kuān 。àn xiǎng yǒu yuán tiān hèn mǎn ,liào yīng wú mèng jì qíng huān 。

dōng

tóng yún àn àn bīng huā fàng ,méi pū sù xù diān kuáng ,yán níng hán tòu hóng xiāo zhàng 。qíng gǎn shāng ,nán dǐ dāng ,chóu mó zhàng 。

fēng zhú qiāo chuāng 。xuě yuè qīn láng 。mù hán shēng ,huān mèng shǎo ,lòu shēng zhǎng 。màn hún láo yì rǎng ,kōng fù rè cháng huāng 。hé céng wàng ,chóu wàn lǚ ,lèi qiān háng 。yǎn kōng táng ,suǒ yú xiāng ,xiāo shū jǐng wù zhù qī liáng 。méi zhú wú yán chéng mèn shǎng ,xīn qíng huái hèn rù chóu xiāng 。

yú fù

zhǎng tiān yuǎn shuǐ qiū guāng dàn ,tiān lián shuǐ yǐng xiàng hán ,chéng bō wàn qǐng yú zhōu fàn 。yuè mǎn tán ,yú mǎn lán ,chuán zhe lǎn 。

zǐ xiè huáng gān ,bái sǎ hóng hān 。zuì hún hān ,bēi liàng jiǎn ,jiǔ kōng tán 。lài jiāng hú zhuàng dǎn ,zhàng yú biē gòng chán 。yá shí zàn ,tóng kǔ gān ,gòng qī nán 。mù yún tán ,xiǎo shān lán ,liù hé wéi wǒ yī máo ān 。fù guì róng huá nán qiáng lǎn ,yī shí bǎo nuǎn gèng wú tān 。

fēng qíng

suān dīng cí kè rén duō chán ,gē bái zhù lèi qīng shān ,fēng liú xiē huō zhe kēng xiàn 。lěng jù ér zhān ,hǎo huà ér □niǎo ,tà kē ér shān 。fēng yuè tān lán ,yún yǔ gān jiǔ xián 。nǐ zhuāng hān ,zán □yān 。yǐng xiū cán ,xī huā xīn xuán jiǎn ,xùn yù kǒu láo jiān 。qíng jué làn ,yì mò tān ,yǎn xiū chán 。chū shēn tán ,shàng gāo yán ,fāng zhī sè jiè hǎi zhōng yān 。měi nǚ huā jiāo xiū qù lǎn ,lǎo pó chán ào mò lái cān 。

xī huā chūn qǐ zǎo

chūn jī mèng duàn yún píng yè ,yín zhú duǎn zhuàn yān xié ,zhū lián juàn qǐ lí huā yuè 。jiǔ yūn jiá ,rén zhà qiè ,fēng ér liè 。

lǜ yìng hóng zhē ,sì jǐn zhàng zhōu shé 。jīn shā ruǎn shuì yuān yāng ,yáng liǔ qíng tí dù yǔ ,mǔ dān nuǎn xiǔ hú dié 。huā zhī dié xiè ,huā yǐng zhòng dié 。mù xiāng dòng xūn lán shè ,chá mí jià piāo yù xuě ,cāng tái jìng xiù wén xié 。qiū qiān wài yuè ér xié ,xī lóu pàn niǎo shēng xiē ,hǎi táng sī chuān tòu lù zhū ér xué 。xiǔ jiǔ jìn chí rén kùn yě ,dōng fēng hán sì yè lái xiē 。

guī qíng

cái láng yuǎn sòng qiū jiāng àn ,zhēn bié jiǔ chàng yáng guān ,lín qí wú yǔ kōng zhǎng tàn 。jiǔ yǐ lán ,qǔ wèi cán ,rén chū sàn 。

yuè quē huà cán ,zhěn shèng qīn hán 。liǎn xiāo xiāng ,méi cù dài ,jì sōng huán 。xīn zhǎng huái qù hòu ,xìn bú jì píng ān 。chāi luán fèng ,fèn yīng yàn ,yǎo yú yàn 。duì yáo shān ,yǐ lán gàn ,dāng shí wú jì suǒ diāo ān 。qù hòu sī liàng huǐ yīng wǎn ,bié shí róng yì jiàn shí nán 。

guī zhōng wén dù juān

wú qíng dù yǔ xián táo qì ,tóu zhí shàng ěr gēn dǐ ,shēng shēng guō dé rén xīn suì 。nǐ zěn zhī ,wǒ jiù lǐ ,chóu wú jì 。

lián mù dī chuí ,zhòng mén shēn bì 。qǔ lán biān ,diāo yán wài ,huà lóu xī 。bǎ chūn chéng huàn qǐ ,jiāng xiǎo mèng jīng huí 。wú míng yè ,xián guō zào ,sī jìn chí 。wǒ jǐ céng lí ,zhè xiù luó wéi ,méi lái yóu quàn wǒ dào bú rú guī 。kuáng kè jiāng nán zhèng dào mí ,zhè shēng ér hǎo qù duì ǎn nà rén tí 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

曾瑞 曾瑞 曾瑞(生卒不详),字瑞卿,大兴(今北京大兴)人。因羡慕江浙人才辈出、钱塘景物嘉美,便移居杭州。其人傲岸不羁、神采卓异,谈吐不凡,不愿入仕,优游市井,与江淮一带名士多有交流。靠熟人馈赠为生,自号褐夫。善画能曲,著有杂剧《才子佳人说元宵》,今存,又著散曲集《诗酒余音》,今不存。现存小令五十九首,套数十七曲。…详情

【南吕】骂玉郎过感皇恩采茶歌原文,【南吕】骂玉郎过感皇恩采茶歌翻译,【南吕】骂玉郎过感皇恩采茶歌赏析,【南吕】骂玉郎过感皇恩采茶歌阅读答案,出自曾瑞的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.51jjcn.cn/shi/60385.html

诗词类别

曾瑞的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语